Aspire Nautilus Nano Pyrex Tube 2ml

It is the replacement pyrex tube for Aspire Nautilus Nano Tank.